یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۵

سيستم هاي تصوير نقشه

سيستم هاي تصوير نقشه

   

سيستم تصوير نقشه ما را به تبديل يک فضاي سه بعدي به يک تصوير دو بعدي کمک مي کند .


از آنجاییکه یک فضای کروی به راحتی قابل استفاده در امور عمرانی نمی باشد یعنی براحتی نمی توان تمامی یک سطح کره را در یک دید رؤیت کرد و همچنین به علت مشکل بودن اندازه گیری ها روی کره احتیاج است که فضای سه بعدی را به یک فضای دو بعدی تبدیل نماییم .
برای تبدیل یک شی ء سه بعدی به یک تصویر دو بعدی به نام نقشه باید مراحلی را طی کنیم . سیستم تصویر نقشه ما را به تبدیل یک فضای سه بعدی به یک تصویر دو بعدی کمک می کند .
تعاریف مختلفی در این رابطه به عنوان سیستم تصویر نقشه ارائه شده است مثل :
سیستم تصویر عبارت است از انتقال شبکه مدارها و نصف النهارات روی فضای کروی زمین بر روی سح هموار کاغذ.
سیستم تصویر عبارت است از به تصویر درآوردن مدارات و نصف النهارات یک سطح منحنی و کروی بر روی یک سطح مسطح . بر این اساس سیستم های تصویری مختلفی وجود دارد که در انتخاب نوع سیستم تصویر معمولاً مساحت و شکل کشور نقش اساسی ایفا می کند .
1) سیستم تصویر استوانه ای Cylinderical
2) سیستم تصویر مخروطی Conical
3) سیستم تصویر مسطحاتی Azimuthal
1) سیستم تصویر استوانه ای خود شامل استوانه ای مرکزی ، استروگرافیک Stereographic ، مرکاتور Mercator ، مرکاتور معکوس TranswerseMercator و UTM ( UniversalTranswerseMercator) تقسیم می شود .
در انواع استوانه ای ما از یک کره شیشه ای استفاده می کنیم . یعنی یک کره شیشه ای در نظر می گیریم و روی آن مدارات و نصف النهارات را رسم می کنیم . در مرکز این کره یک نقطه نورانی می گذاریم و کاغذی را به طور استوانه دور کره می گذاریم ، تصویر این مدارات و نصف النهارات روی کاغذ می افتد و ما به راحتی می توانیم به رسم آنها بپردازیم .
2) سیستم تصویر مخروطی نیز به انواع مخروطی مرکزی و مشابه لامبرت تقسیم می شود . فرق این سیستم با سیستم استوانه ای در این است که در سیستم استوانه ای ما کاغذ را به صورت استوانه دور کره قرار می دهیم و در اینجا به صورت مخروطی این کار را انجام می دهیم .
3) سیستم تصویری آزیموتال نیز خود به سه زیر کلاس اورتوگرافیک ، استرئوگرافیک و مشابه لامبرت تقسیم می شود . در این سیستم فضای قابل گسترش عبارت است از یک صفحه .
نوشته شده توسط مهدی مروتی در 11:17 |  لینک ثابت   •